Kimono 👘

This emoji shows a kimono, a traditional unisex Japanese robe.

👘 Kimono On Different Platforms