Medium-Dark Skin Tone Nail Polish πŸ’…πŸΎ

This is the medium-dark skin tone variant of the nail polish emoji.

πŸ’…πŸΎ Medium-Dark Skin Tone Nail Polish On Different Platforms